aligning contents nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aligning contents nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aligning contents giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aligning contents.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aligning contents

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    căn nội dung