adjustable crank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable crank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable crank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable crank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable crank

    * kỹ thuật

    điều chỉnh

    tay quay