adjustable hanger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable hanger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable hanger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable hanger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable hanger

    * kinh tế

    móc treo điều khiển chỉnh được