adjustable blades nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable blades nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable blades giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable blades.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable blades

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    lưỡi doa điều chỉnh được