adjustable cells nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable cells nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable cells giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable cells.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable cells

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ô điều chỉnh được