adjustable louvres nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable louvres nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable louvres giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable louvres.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable louvres

    * kỹ thuật

    cửa chớp điều chỉnh được