adjustable diffuser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable diffuser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable diffuser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable diffuser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable diffuser

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cửa gió điều chỉnh được