adjustable core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable core

    * kỹ thuật

    lõi điều chỉnh được