adjustable collar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable collar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable collar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable collar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable collar

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vòng (đệm) điều chỉnh

    vòng định vị