adjustable probe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable probe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable probe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable probe.

Từ điển Anh Việt

  • adjustable probe

    (Tech) đầu dò điều chỉnh được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable probe

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đầu rò điều chỉnh được