adjustable screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable screw

    * kỹ thuật

    vít tinh chỉnh

    đo lường & điều khiển:

    vít điều chỉnh được