adjustable peg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable peg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable peg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable peg.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable peg

    * kinh tế

    chốt tỉ giá có thể điều chỉnh