adjustable joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mối nối điều chỉnh được