adjustable frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable frame

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khung điều chỉnh được