adjustable eyepiece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable eyepiece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable eyepiece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable eyepiece.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable eyepiece

    * kỹ thuật

    vật lý:

    thị kính điều chỉnh được