adjustable policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable policy

    * kinh tế

    đơn bảo hiểm có thể điều chỉnh