adjustable contact nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable contact nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable contact giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable contact.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable contact

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiếp xúc điều chỉnh được