adjustable-rate bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable-rate bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable-rate bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable-rate bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable-rate bond

    * kinh tế

    trái phiếu lãi suất có thể điều chỉnh