adjustable tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable tap

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tarô điều chỉnh