adjustable stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable stop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adjustable stop

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  cữ chặn điều chỉnh được

  đo lường & điều khiển:

  ốc chặn điều chỉnh được