adjustable clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable clamp

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cái kẹp điều chỉnh được

    dụng cụ ép quay tay