adjustable threshold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable threshold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable threshold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable threshold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable threshold

    * kỹ thuật

    ngưỡng có thể điều chỉnh