adjustable lever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable lever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable lever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable lever.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable lever

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đòn bẩy (điều) chỉnh được