adjustable index nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable index nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable index giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable index.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable index

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chỉ số điều chỉnh