adjustable premium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable premium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable premium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable premium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable premium

    * kinh tế

    phí bảo hiểm có thể điều chỉnh