adjustable delay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable delay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable delay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable delay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable delay

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự trễ điều chỉnh được