adjustable options nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable options nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable options giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable options.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable options

    * kinh tế

    những lựa chọn có thể thích ứng