adjustable prop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable prop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable prop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable prop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adjustable prop

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cột chống điều chỉnh được

  hóa học & vật liệu:

  trụ đỡ điều chỉnh được