adjustable guard rail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable guard rail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable guard rail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable guard rail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable guard rail

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    ray hộ bánh điều chỉnh được