adjustable peg regime nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable peg regime nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable peg regime giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable peg regime.

Từ điển Anh Việt

  • Adjustable peg regime

    (Econ) Chế độ điều chỉnh hạn chế.