adjustable roll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable roll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable roll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable roll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable roll

    * kinh tế

    trục di động