adjustable dimension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable dimension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable dimension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable dimension.

Từ điển Anh Việt

  • adjustable dimension

    (Tech) kích thước điều chỉnh được