adjustable wrench nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable wrench nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable wrench giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable wrench.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable wrench

    * kỹ thuật

    lê điều chỉnh được

    mỏ lết

Từ điển Anh Anh - Wordnet