adjustable array nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable array nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable array giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable array.

Từ điển Anh Việt

  • adjustable array

    (Tech) dẫy/mảng điều chỉnh được