adjustable louvre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable louvre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable louvre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable louvre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable louvre

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cửa (gió) điều chỉnh được