adjustable turbine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable turbine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable turbine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable turbine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable turbine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tuabin cánh quay