adjustable strap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable strap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable strap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable strap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable strap

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    con trượt điều chỉnh được

    đai truyền điều chỉnh được