adjustable nozzle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustable nozzle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustable nozzle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustable nozzle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustable nozzle

    * kỹ thuật

    lỗ phun điều chỉnh được

    vòi phun điều chỉnh được