adjustor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustor.

Từ điển Anh Việt

  • adjustor

    xem adjust

Từ điển Anh Anh - Wordnet