claim agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

claim agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm claim agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của claim agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • claim agent

    * kinh tế

    người đại lý lo việc bồi thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet