ad interim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ad interim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ad interim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ad interim.

Từ điển Anh Việt

 • ad interim

  /'æd'infi'naitəm/

  * tính từ & phó từ

  ((viết tắt) a i) quyền, tạm quyền, tạm thời

  Prime Minister ad_interim: quyền thủ tướng

  chargé d'affaires ad_interim: đại diện lâm thời

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ad interim

  * kinh tế

  lâm thời

  tạm quyền

  tạm thời

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ad interim

  for an intervening time; temporarily

  elected to serve ad interim