ad hominem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ad hominem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ad hominem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ad hominem.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ad hominem

    appealing to personal considerations (rather than to fact or reason)

    ad hominem arguments

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).