ad column nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ad column nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ad column giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ad column.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ad column

    * kinh tế

    cột quảng cáo