access to site nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access to site nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access to site giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access to site.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access to site

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tiếp cận công trường