access to ad market (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access to ad market (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access to ad market (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access to ad market (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access to ad market (to...)

    * kinh tế

    đi vào thị trường quảng cáo