access switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access switch

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lựa chọn truy cập

    lựa chọn truy xuất