access secret information nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access secret information nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access secret information giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access secret information.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access secret information

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    truy cập thông tin bí mật