access rate = access speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access rate = access speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access rate = access speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access rate = access speed.

Từ điển Anh Việt

  • access rate = access speed

    (Tech) tốc độ truy cập