access provider nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access provider nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access provider giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access provider.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access provider

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhà cung cấp truy cập