access period nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access period nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access period giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access period.

Từ điển Anh Việt

  • access period

    (Tech) thời kỳ truy cập